நாஞ்சில்நாட்டு முதலியார் ஓலைச்சுவடிகள் காட்டும் சமூகம்

 Publisher: மக்கள் வெளியீடு, சென்னை.
 Published: Dec, 1999
 Category: கட்டுரை
 Pages: 64

கவிமணி தேசிக விநாயகம்பிள்ளைஅழகியபாண்டிபுரம் முதலியார் வீட்டிலிருந்து எடுத்து பிரதி செய்து வைத்திருந்த ஆவணங்களின் பதினாலு ஓலைச்சுவடிகளின் செம்பதிப்பு இதில் 35 பக்கம் விரிவான முகவுரை உண்டு.