முல்லைப்பாட்டு (உரையும் விளக்கமும்)

 Publisher: உமா பதிப்பகம், சென்னை.
 Published: Dec, 1998
 Category: கட்டுரை
 Pages: 32

பத்துப்பாட்டில் ஒன்றான முல்லை பாட்டுக்கு எளிய உரை இணைப்பும் உண்டு.